Problemen

Een brede kijk op logopedische problemen,  leerproblemen en sociaal-emotionele problemen

Dyslexie, dyscalculie, TOS, Spraakproblemen,  AD(H)D … een diagnose is pas bruikbaar als ze gebaseerd is op grondig onderzoek. Want stoornissen doen zich in verschillende gradaties voor. Hoe een stoornis zich uit, hangt bovendien sterk samen met alle andere kindspecifieke kenmerken. Uw kind heeft dus een team met een brede kijk nodig. En precies dat team vindt u bij ons.

Unieke aanpak van problemen

Onze aanpak is anders: uw kind krijgt aandacht van een team van logopedisten, dyslexiespecialisten en gedragswetenschappers. Die vullen elkaar aan om te komen tot een correcte diagnose. Zo weten we zeker dat we de juiste problemen aanpakken.

We geven u graag wat meer uitleg over de diagnoses en de aanpak van die verschillende leerproblemen:

 • Spraaktaalproblemen: uw kind heeft moeite met het volledig beheersen van zijn moedertaal.
 • Spellingproblemen: uw kind schrijft te veel fouten en doet dat telkens opnieuw, ook na extra oefening thuis of op school.
 • Leesproblemen: uw kind leest traag en zonder plezier.
 • Rekenproblemen: : uw kind heeft moeite met rekenen en abstract redeneren tijdens de wiskundeles.
 • Concentratieproblemen: uw kind kan het vaak wel, maar werkt onnauwkeurig, is snel afgeleid, is impulsief en werkt chaotisch
 • sociaal-emotionele problemen: uw kind zit niet lekker in zijn vel en gedraagt zich daardoor anders.

Pas op: maak u niet ongerust als u een van deze symptomen van deze website bij uw kind opmerkt. Kinderen groeien niet allemaal aan hetzelfde tempo en soms loopt uw zoon of dochter wat voor of achter op de rest. Dat is écht niet altijd een structureel probleem. Uiteraard houden we daar in onze tests én in onze aanpak achteraf rekening mee.

Algemene exclusiecriteria:

onderstaande zorg- en dienstverleningen worden niet geleverd door Cognitio:

 • Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB)  of verstandelijk gehandicapt  (VG)
 • Vechtscheiding bij ouders die nog actueel is
 • Hulpvraag waarbij hechtingsproblemen op de voorgrond staan
 • Complexe systeemproblematieken
 • (Beginnende) persoonlijkheidsproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Verslavingsproblematiek
 • Concrete, actuele  of recente suïcidepogingen
 • Complex/ meervoudig trauma

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Cognitio worden terugverwezen naar de aanmelder/doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

 

Vraag een verkennend gesprek aan

Spraaktaalproblemen

De symptomen

U merkt: uw kind heeft veel moeite met het onthouden van de namen van klasgenootjes, nichtjes of neefjes. Ook liedjes en versjes onthouden gaat moeizaam. Hij vindt het lastig om kleuren of objecten te benoemen en slaagt er soms niet in om op het juiste woord te komen. Een verhaal wordt zo al gauw een onsamenhangend geheel. U merkt ook op dat uw kind steeds opnieuw dezelfde woorden fout uitspreekt.

Een leerkracht signaleert moeilijkheden met woordenschat, zinsbouw, woordvinding en verhaalopbouw. Uw kind kan moeilijk zijn gedachten onder woorden brengen.

Spraaktaalproblemen kunnen al op de kleuterschool ontstaan. Maar ook op de basisschool of in het voortgezet onderwijs duiken ze vaak nog op.

De noodzaak van behandeling

Snelheid is cruciaal bij de signalering en de aanpak van spraaktaalproblemen. Een achterstand of stoornis op vlak van spraak en taal (TOS) gaan vaak hand in hand met sociaal-emotionele problemen en/of leerproblemen.

Onze aanpak

We focussen bij de behandeling op drie specifieke onderdelen:

 • Betere taalvaardigheid: we oefenen woordenschat en zinsbouw in, helpen uw kind om zijn verhalen logisch te vertellen. 
 • Plezier in communicatie: spraak en taal verbeteren door ze veel te gebruiken. Daarom stimuleren we uw kinderen om honderduit te vertellen.
 • Verbeteren van de uitspraak: fout uitgesproken woorden verdwijnen als uw kind heel vaak de juiste variant hoort en gebruikt.

Omdat jonge kinderen vooral van hun ouders leren, is uw inbreng in de aanpak van spraaktaalproblemen cruciaal. Uiteraard vertellen we u hoe u het best meehelpt tijdens de behandeling.

Vraag een verkennend gesprek aan

Spellingproblemen

De symptomen

U merkt: uw kind worstelt met juist schrijven van de moeilijkere woorden. Hij schrijft dan maar wat hij hoort, en maakt dus veel fouten. Uw kind lijkt ook af te leren: woorden die hij vroeger wél juist schreef, vormen nu terug een probleem. Resultaat: twijfel en onzekerheid slaan toe telkens als uw kind iets moet schrijven.

Een leerkracht signaleert gebrekkige zinsontleding, veel spelfouten, problemen met het verwerken van woordpakketten, zwakke grammaticale kennis, moeilijkheden met vervoegingen.

Dyslexie is een bijzondere stoornis die kan leiden tot spellingproblemen. Maar niet elk kind met spellingproblemen heeft daarom ook meteen dyslexie. Lees meer over dyslexie.

De noodzaak van een behandeling

Correct spellen is bijna net zo belangrijk als goed en snel lezen. Als uw kind niet leert schrijven, of niet leert omgaan met zijn stoornis, komt hij daarmee gegarandeerd in moeilijkheden op school of in zijn werksituatie.

De meeste spellingproblemen komen al in de basisschool bovendrijven. Maar ook in het voortgezet onderwijs is bijsturen en oefenen essentieel. Want op dat moment moet uw kind ook vreemde talen leren schrijven.

Onze aanpak

Spellingproblemen vragen om een dubbele aanpak:

 • We leren uw kind correcter schrijven: we geven inzicht in de verschillende spellingproblemen (zoals de spellingregels) en leren uw kind om die spellingproblemen te herkennen in woorden.
 • We leren uw kind omgaan met zijn stoornis:omdat niet elk spellingprobleem helemaal opgelost kan worden, moet uw kind ermee leren omgaan. Daarom maken we samen met hem zijn eigen, unieke strategie aan om (anderstalige) woordjes te leren en grammaticale regels toe te passen.
Vraag een verkennend gesprek aan

Leesproblemen

De symptomen

U merkt: uw kind blijft heel lang alle letters van een woord spellen. Uw kind leest de moeilijke woorden juist, maar maakt fouten bij de korte woordjes. Of leest ‘radend’: hij gokt welk woord er staat op basis van de eerste letters. U moet hemel en aarde bewegen om uw kind aan het lezen te krijgen. En als hij dan eindelijk leest, slaat hij de informatie nauwelijks op. Achteraf weet hij ook nauwelijks nog wat er geschreven stond.

Een leerkracht signaleert: achterstand bij lezen, weinig tekstbegrip, onvoldoende leessnelheid, concentratieproblemen tijdens het lezen, meer oefening is essentieel. Uw kind heeft moeite met automatisering en kan radend gaan lezen of hardnekkig blijven spellen.

Dyslexie is een bijzondere stoornis die kan leiden tot leesproblemen. Maar niet elk kind met leesproblemen heeft daarom ook meteen dyslexie. Lees meer over dyslexie.

De noodzaak van een behandeling

Goed kunnen lezen is onmisbaar in onze samenleving: al vanaf de basisschool. Want wie moeite heeft met lezen, leert ook zijn lessen trager. Bovendien grijpt uw kind nooit spontaan naar een boek omdat lezen te moeilijk is – zo mist hij heel wat broodnodige input.

Ook in het beroepsleven blijft lezen een belangrijke manier van informatieverwerking.

Onze aanpak

We onderzoeken waar de leesproblemen van uw kind vandaan komen. Daarvoor kijken we in het bijzonder naar zijn persoonlijke leestechniek: hoe kijkt uw kind precies naar een woord en komt het tot woordherkenning. Als we in die kabel een kink ontdekken, grijpen we erop in.

Een typisch probleem bij kinderen met leesproblemen: de interesse in lezen verdwijnt. En dat is logisch: wie de leescapaciteiten heeft van een jonger kind, zit vaak opgezadeld met lectuur voor die jongere kinderen. En die boeit uw kind natuurlijk al lang niet meer. Daar grijpen we op in: we koppelen technisch lezen al snel aan begrijpend lezen. Dat doen we met leesmateriaal dat aansluit op de belevingswereld van uw kind. Zo wordt lezen terug een uitdaging.

Vraag een verkennend gesprek aan

Rekenproblemen

De symptomen

U merkt: uw kind blijft lang op zijn vingers tellen, en antwoordt nooit zelfzeker op een rekenvraag. Tafels van vermenigvuldiging onthouden is een heksentoer en geleidelijk aan verminderen de resultaten. Uw kind gebruikt veel trucjes om sommen te maken. Maar dat loopt mis bij moeilijkere oefeningen. Gevolg: uw kind toont veel weerstand tegen alles wat met rekenen te maken heeft.

Daarnaast valt het u op dat uw kind moeite heeft met de planmatige aanpak bij rekenen en wiskunde.

Een leerkracht signaleert: rekenachterstand, laag rekentempo, weinig concentratie tijdens oefeningen, niet luisteren naar of toepassen van instructies.

Bij rekenproblemen valt snel het woord dyscalculie. Maar niet elk rekenprobleem is een echte stoornis. Lees hier meer over dyscalculie.

De noodzaak van behandeling

Foutloos rekenen is belangrijk in onze maatschappij. Rekenmachines zijn een handige ondersteuning, maar ze vervangen niet alles. We zorgen ervoor dat uw kind:

 • de rekenhandelingen begrijpt
 • abstract en logisch leert redeneren
 • planmatig leert werken bij rekenen en wiskunde

Bovendien zorgen rekenmoeilijkheden vaak voor een reeks indirecte problemen: faalangst, rekenangst, laag zelfbeeld, …

Onze aanpak

De eerste stap is vaak de moeilijkste: interesse en plezier in rekenen aanwakkeren. Logisch: wie altijd slecht presteert met cijfers, maakt niet graag zijn zoveelste werkblaadje met sommen. Daarom ontwikkelden we veel boeiende oefeningen, met specifieke aandacht voor het rekenproces. Zodat uw kind zelf ontdekt hoe rekenen precies werkt. En hij zelf zijn fouten leert inzien en verbeteren.

Is de rekenstoornis een vorm van dyscalculie? Dan bestaat de kans dat we niet alle problemen uit de wereld kunnen helpen. Strategische oefeningen, een planmatige aanpak en verstandig gebruik van rekenmachines, zijn dan belangrijke compensatietechnieken.

Vraag een verkennend gesprek aan

Concentratieproblemen

De symptomen

U merkt: uw kind heeft te veel aandacht voor details en overziet daardoor het geheel niet. Hij lijkt vaak niet te luisteren en slaagt er niet in om zijn opdrachten echt af te werken. Hij verliest zich in onbelangrijke zaken en vergeet evidente dagelijkse taken zoals tandenpoetsen, aankleden of op tijd naar school vertrekken. Soms is hij ook hyperactief: hij wiebelt met zijn benen als hij zit, staat zonder reden op van zijn stoel, …

Een leerkracht signaleert: concentratie- en aandachtsproblemen. Uw kind wacht in de klas niet op zijn beurt en dringt zich op. Hij antwoordt voor de juf haar vraag afgerond heeft. Taken geraken niet op tijd klaar.

De meest voorkomende concentratieproblemen zijn ADD en ADHD. Maar pas op: niet elk onrustig of actief kind heeft een concentratiestoornis. Ook frustratie kan hyperactief, onrustig gedrag uitlokken.

De noodzaak van behandeling

Concentratieproblemen leiden tot frustratie. Want wie een concentratieprobleem heeft, kan maar moeilijk een taak goed afronden. En wordt daarom heel snel lui, ongeïnteresseerd of zelfs dom genoemd. Terwijl dat écht niet zo is. In een latere fase leidt die frustratie ook tot faalangst: uw kind gaat moeilijke taken vermijden en dat is niet goed voor zijn ontwikkeling.

Onze aanpak

Elk aandachtsprobleem is net zo uniek als het kind dat ermee kampt. Daarom krijgt uw kind hier een persoonlijke behandeling, precies gepast op zijn situatie. In elk geval vertrekken we van een ’totaalvisie’ waarbij we begeleiding, psycho-educatie en gedragsmatige ondersteuning haarfijn op elkaar afstemmen. Soms is het nodig om hierbij door te verwijzen naar een kinderpsychiater of neuroloog.

Vraag een verkennend gesprek aan

Stoornissen aanpakken

De leerproblemen van uw kind kunnen wijzen op een bredere stoornis. Zo is een leesprobleem vaak een signaal van dyslexie. En wijst een rekenprobleem op dyscalculie. Een concentratieprobleem? Dat betekent dat hij misschien ADHD heeft. Komt uw kind moeilijk tot taal, dan kan er sprake zijn van TOS. Over die stoornissen wordt veel geschreven. We leggen hieronder uit wat u écht moet weten:

 • Stoornissen zijn beheersbaar: we kunnen dyslexie, dyscalculie, TOS en ADHD nooit genezen. Maar we kunnen uw kind er wel mee leren omgaan. Zodat hij een weg vindt rond zijn gebreken en uiteindelijk kan meedraaien op de arbeidsmarkt.
 • Stoornissen zijn niet zwart-wit: ze komen voor in verschillende gradaties.

De meest voorkomende stoornissen

 • Dyslexie houdt het automatiseringsproces bij lezen en schrijven tegen. Uw kind maakt dus veel fouten. Het uit zich doorgaans in spellingproblemen en leesproblemen.
 • Dyscalculie verhindert dat uw kind eenvoudige rekensommen na verloop van tijd ‘automatisch’ maakt. Dat zorgt voor rekenproblemen in de basisschool en het voortgezet onderwijs.
 • ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en zorgt ervoor dat uw kind moeite heeft met prioriteiten tussen prikkels. Alles lijkt even belangrijk en dus is uw kind voortdurend in de weer. Gevolg: concentratieproblemen.
 • TOS staat voor TaalOntwikkelingsStoornis en betekent dat de taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Daardoor verloopt de spraak- en taalontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenoten. 

Dyslexie, Dyscalculie op het werk

Omdat we pas de laatste jaren écht goed begrijpen wat dyslexie en dyscalculie is, lopen veel volwassenen rond zonder officiële diagnose, maar mét de stoornis. En dus ook zonder de technieken om vlot met die problemen om te gaan. Resultaat: faalangst, stress en een vroege burn-out.

Ons antwoord: de stoornis actief opsporen en inzicht geven in compensatietechnieken. Zodat u straks beter presteert, met minder druk.

Vraag een verkennend gesprek aan

sociaal-emotionele problemen

De symptomen

Uw kind zit niet lekker in zijn vel. Het zelfvertrouwen is laag en gaat mogelijks gepaard met gedragsproblemen. Uw kind presteert minder goed op school. Vaak gaan deze problemen hand in hand met leerproblemen of andere problemen. Cognitio brengt het probleem in kaart en stelt een aanpak voor op maat van uw kind.

Wilt u meer lezen over onze aanpak voor sociaal emotionele problemen?

Alles over sociaal-emotionele problemen