Algemene voorwaarden Praktijk Cognitio

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandeltrajecten, zowel schriftelijk als mondeling aangegaan tussen de behandelaars werkzaam bij Cognitio en de cliënt.

Artikel 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding tot onderzoek en/of behandeling.


Artikel 2. Cognitio beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding vanuit gemeente binnen de Specialistische GGZ of vanuit de zorgverzekeraar. Wanneer dit niet het geval is, zal dit expliciet worden gecommuniceerd met de cliënt en kan cliënt besluiten zelf het onderzoek en/of behandeltraject te bekostigen.


Artikel 3. Wanneer de zorg valt binnen de vergoede zorg die de gemeente verleent, zal Cognitio de benodigde gegevens aanleveren aan deze partij. Om uw persoonsgegevens hierbij goed aan te leveren, vragen wij u zorg te dragen voor de juistheid hiervan.


Artikel 4. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg, krijgt de cliënt een rekening per e-mail. Deze rekening dient binnen veertien dagen vergoed te worden. Voor rekeningen die na 30 dagen niet zijn betaald, worden €5,00 administratiekosten aangerekend. Voor rekeningen die na 45 dagen niet zijn betaald, worden extra €3,00 administratiekosten aangerekend. Indien dan nog niet tot betaling wordt overgegaan, zal de rekening uit handen worden gegeven aan een incassobureau.


Artikel 5. Cognitio behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen. Een actueel overzicht van de tarieven is steeds op aanvraag ter beschikking van onze cliënten.


Artikel 6. Indien er sprake is van een verhindering dient dit uiterlijk binnen 24 uur van te voren telefonisch, of via e-mail te worden doorgegeven aan ons secretariaat dan wel aan de behandelaar zelf. Bij een te late afmelding en het niet verschijnen op de gemaakte afspraak wordt 75% van de behandeling in rekening gebracht. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten niet. Afzeggen van een behandelafspraak dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00u te zijn gedaan, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht.


Artikel 7. Alle logopedisten van Cognitio zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het register Dyslexiebehandelaar van de NVLF. Alle psychologen en orthopedagogen zijn ingeschreven bij de Stichting Kinder- en jeugd (S.K.J.). Dit betekent dus dat alle medewerkers handelen conform de beroepscode.


Artikel 8. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw schriftelijke toestemming. Voor de verwijzer (huisarts/jeugdarts) is het belangrijk een terugkoppeling te ontvangen van de uitslag van de diagnostiek en/of de behandeling. Deze zal aan u schriftelijk bij de eindbespreking worden gegeven met het verzoek deze zelf aan de arts te overhandigen.


Artikel 9. Wij streven er naar nadat het diagnostiektraject (onderzoek) is afgerond de rapportage uiterlijk binnen drie weken (mits wij alle informatie van derden) binnen hebben aan u toe te sturen via een beveiligde web omgeving (Praktijkdata).


Artikel 10. Met betrekking tot het dossier neemt Cognitio de wettelijke bepalingen in verband de privacybescherming en de geheimhoudingsplicht in acht. Zie ook ons privacy beleid op de website.


Artikel 11. Cognitio behoudt zich het recht toe om een cliënt niet aan te nemen voor diagnostiek en/of behandeling volgens onze uitsluitingscriteria. Samen met de cliënt zal waar mogelijk een advies worden gegeven voor zorg elders.


Artikel 12. Cognitio licht de cliënt voorafgaand aan het onderzoek en/of behandeltraject goed in over de inhoud. Dit betreft de aard, doel en verwachtingen van het onderzoek en/of de behandeling.


Artikel 13. Wanneer er onverhoopt een klacht bestaat zal te allen tijde in goed overleg tussen praktijkhouders en cliënt getracht worden naar een oplossing. Mocht hieraan niet kunnen worden voldaan kan er een beroep worden gedaan bij volgende instanties:
Als U klachten heeft omtrent een logopedische behandeling dan kunt U terecht bij de Klachtenloket Paramedici
Als er klachten zijn omtrent een psychologische behandeling dan kunt U terecht bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd


Artikel 14. Op de tussen Cognitio en cliënt getekende akkoordverklaring is het Nederlands recht van toepassing.