cognitio Privacy Policy COGNITIO Mts

COGNITIO hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  COGNITIO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als COGNITIO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

COGNITIO
Poppestraat 2
4711 JP St. Willebrord
info@cognitio.nl
0031 (0)165 38 34 88
contactpersoon: Judith Klep

Vijfhuizenberg 205
4708 AJ Roosendaal
info@cognitio.nl

0031 (0)165 39 12 77
Contactpersoon: Erika Van Thillo
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je (gewone) persoonsgegevens worden door COGNITIO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

CLIENTEN:

 • Activiteiten in verband met het uitvoeren van onderzoek / screening naar leerstoornissen, spraak- en taalstoornissen en/of sociaal emotionele problemen en/of gedragsproblemen.
 • Het behandelen van bovengenoemde stoornissen
 • Het verzenden van facturen
 • Het aanvragen van arrangementen bij de gemeenten
 • Het declareren van onderzoeks- en behandelactiviteiten bij gemeenten en zorgverzekeraars.

De bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De communicatie met artsen, gemeenten en zorgverzekeraars (arrangementen, declaraties, machtiging arts onderzoek/behandeling)
 • Gezondheidsgegevens in relatie tot de stoornis of probleem.

WERKNEMERS:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst(medewerkers COGNITIO)
 • Communicatie met officiële instanties, verbonden aan een dienstverband (ARBO, VECCOZO, Avéro Verzuim, Zorgverzekeraars), verzekeringsinstellingen,

De bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aangaan van arbeidscontracten en communicatie met officiële instanties (VECOZO, KvK), verzekeringsinstellingen en accountantsbureau.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

CLIENTEN

Gewone persoonsgegevens:

 • naam / voorletters / tussenvoegsel
 • titels
 • adres / postcode / woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Gegevens over gezondheid
 • BSN- nummer
 • Zorgverzekeraar + polisnummer
 • Identificatie paspoort of ID-kaart

MEDEWERKERS

Gewone persoonsgegevens:

 • naam / voorletters / tussenvoegsel
 • titels
 • adres / postcode / woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Salarisgegevens
 • Kopie paspoort waarop pasfoto zichtbaar is
 • BSN- nummer
 • Lidmaatschap vereniging (NVLF, NVO, NIP)
 • Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

CLIENTEN:

 • Intramed: in de online-omgeving van intramed wordt een elektronisch patiëntendossier aangemaakt en bijgehouden.
 • het online normeren van tests.
 • Zivver: een netwerk om beveiligd te e-mailen.
 • Beheer website

MEDEWERKERS:

 • het berekenen van salarissen van medewerkers
 • het beheer van onze lokale computers, laptops en server
 • het verzekeren van ziekte, arbeidsongeschiktheid e.d. van medewerkers.
 • Het voeren van een financiële administratie (accountantsbureau)

Cognitio geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
COGNITIO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als zorgverleners zijn wij wettelijk verplicht gegevens van cliënten  voor de duur  van 15 jaar (Nederland) te bewaren.

Ook voor de gegevens van medewerkers geldt de bewaartermijn zolang het contract loopt of de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • elke PC en laptop van COGNITIO is voorzien van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Elke medewerker bezit een individuele gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord om via een werkpost (PC) of laptop van COGNITIO in te loggen in de server van COGNITIO en in de online-omgeving van Intramed om een elektronisch patiëntendossier bij te houden
 • De server en elke locatie is afgeschermd d.m.v. een firewall.
 • Dagelijks wordt via een beveiligde verbinding een back-up gemaakt.
 • Elke werkpost/laptop is voorzien van een virusscanner.

Rechten omtrent je gegevens
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cognitio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erika@cognitio.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op (info@cognitio.nl of 0165 38 34 88).

 

Laatst bijgewerkt: 15.05.2018